BubbleJew


โปรไฟล์
ประวัติชี่อ
ชื่อ “BubbleJew” เป็นมายคราฟข้อมูลส่วนตัวของคุณหรอไม่ ยืนยันเพือเป็นเจ้าของชื่อดังกล่าว
สกิน (30+)
คำสั่งเพื่อได้รับหัว
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"BubbleJew"}